Česká škola je nový původní směr v homeopatii, který se zabývá řešením filozofických i praktických otázek...

Ukázka

Vývoj ženy z hlediska homeopatie - mezní stavy a situace

Každý člověk se narodí s jistou konstitucí zděděnou po předcích. Už v období prenatálního vývoje lidská bytost reaguje na podněty, které k ní prostřednictvím matky přicházejí. Po porodu tento vývoj dále pokračuje. Jako homeopaté si můžeme povšimnout, že vlivem těchto okolností člověk jakoby přecházel do obrazu dalších homeopatických léků.

Ačkoli je homeopatie založena na individuálním přístupu, při studiu mnoha a mnoha konkrétních případů lze vystopovat i určité obecné zákonitosti. Ukazuje se například, že drtivá většina dětí prochází obrazem homeopatického léku Pulsatilla. Obraz tohoto léku najdeme v určité vývojové fázi téměř u všech dětí. Rozdíl mezi holčičkami a kluky se začíná projevovat dost brzy a spočívá v tom, že chlapci mají jakoby rychlejší vývoj, rychleji vstupují do obrazů dalších homeopatických léků. Možná je to tím, že v naší společnosti jsou na ně kladeny v jistém smyslu větší nároky – bývá na ně vyvíjen větší tlak, takže se velice rychle dostávají do další "fáze", kterou představuje nejčastěji Silicea. Zatímco chlapečci končí pulsatillovské období ve věku 2 - 4 roky, mazánci kolem pěti let, u holčiček tato fáze někdy přetrvává a nezřídka vidíme Pulsatillu ve dvaceti letech i později.

Tak jak se liší žena od muže na fyzické a mentální úrovni, liší se i po stránce patologické - žena má jiné myšlení, proto má tendenci onemocnět jinými chorobami než muž.

Strach z dospělosti

Pulsatillovské období v životě ženy můžeme chápat jako přirozenou vývojovou fázi a samo o sobě nepředstavuje zvláštní problém. Potíže však mohou nastat, jestliže se vývoj v tomto stadiu zasekne; Pulsatilla v dospělém věku signalizuje určitou formu nedospělosti, představuje strach z vlastního dozrávání, strach ze své role ve společnosti a z plodnosti.

Známými mentálními charakteristikami Pulsatilly je maximální otevřenost, bezmezná důvěra až naivita. Vidíme zde otevřenost vůči rodičům, k Bohu, přijímá všechno ze svého okolí, je závislá a velice snadno zranitelná. Ale je zde i druhá polarita: vztek, zklamání, jakási forma zablokovanosti, malá sebedůvěra. U slečny Pulsatilly tedy můžeme očekávat buď přílišnou závislost na matce, nebo psychickou ránu od matky, která vyvolala pocit ukřivděnosti, zrady, uražené ješitnosti.

 Holčička Pulsatilla většinou bývá taková ta skleníková květinka, o kterou se maminka pořád stará. Má tu nejlepší péči a ochranu, ale zároveň je jí tím bráněno přijmout odpovědnost, vlastní ženství a model dospělosti. Dospělá Pulsatilla se velice často dostává do situace, kdy nemůže mít dítě. Pokud je žena fyzicky zdravá a nemůže přijít do jiného stavu, pak na pozadí bývá právě tento její strach a nejistota. Má strach přivést dítě do společnosti, které se bojí.

U ženy se mentální problémy související s rodinou, ať už původní nebo novou, odrážejí na děloze. Může tam být nějaké zánětlivé onemocnění nebo celková nezralost. Žena Pulsatilla může mít problém jak s mateřstvím, tak i se sexualitou; obojí je pro ni symbolem dospělosti, něčím, zač se stydí, je to výraz její nepřipravenosti převzít zodpovědnost.

Čím déle je žena ve stavu Pulsatilly a čím intenzivnější je její stav, tím zřetelnější bude i její patologie. Pro homeopata to samozřejmě znamená i to, že ji snáze pozná, protože bude mít všechny typické rysy.

Pro Pulsatillu to bývá dost tvrdé, když se dostane do obrazu jiného léku. Vystřízlivění pro ni bývá krušné; je to náraz, protože najednou je postavená před realitu, na kterou není připravená; může to být přechod na SŠ, na VŠ, internát, kolej, manželství, byt na sídlišti, hádavý soused, cokoliv a najednou není skleník, je to realita, s níž se náhle bude muset vyrovnat.

Zde se samozřejmě nabízí otázka, jak vůbec máme vychovávat své děti - staráme se o ně moc, nebo málo? Obojí může přinést problémy, ale nikdo nedokáže přesně určit, kde v tom konkrétním případě je pro to které dítě ideální hranice…

Sexuální zneužívání

V college Angličané říkali, že mají statistiky, podle nichž bylo 10 – 12% anglických dětí nějakou formou sexuálně zneužito. U nás to číslo není přesně známé, o problému se na veřejnosti více hovoří teprve v posledních letech. Je jisté, že mnoho případů není do statistik vůbec zahrnuto, ale můžeme předpokládat, že toto číslo bude i u nás dost podobné. Co se týče rozdílu mezi sexuálním zneužíváním chlapců a dívek, udává se, že na chlapce připadá asi 0,3%, zbytek se týká děvčat. Dochází k tomu ve stejném měřítku ve všech společenských vrstvách.

Pro dítě představuje sexuální zneužívání nesmírné trauma, s nímž se potýká po celý život. Existují dva základní postoje, pomocí nichž se může pokusit situaci zvládnout. Buď se dítě dostane do určitého stavu opojenosti, zmámenosti, je mimo realitu a řekne nám, pokud s námi vůbec bude chtít mluvit, že se ho to netýká, že je všechno v pořádku. Význačným rysem tohoto dítěte nebo později dospělé ženy je, že stojí jako by mimo čas; v tomto stavu se dokáže zapouzdřit, je to únik od reality. Druhou možností je, že se dívka dostane do stavu psychické rozervanosti. Všechno je pro ni nesmírně zraňující. Nalézáme v ní bojovnost a prvky agresivity, neustálý boj s mužským principem, boj s jakoukoli autoritou. Můžeme se setkat s tím, že se bude nepřiměřeně oblékat do mužských šatů, bude se chovat nápadně tvrdě, bude vulgární. Velmi často si tyto ženy pořizují velké psy, protože velký pes pro ni znamená mužský princip, muže, kterého ona ovládá – na toho psa bývá velice ostrá, tvrdá. Trpívá také hlubokou depresí. U obou obrazů dochází k popření fyzického světa na úrovni mentální, ale i po stránce sexuální.

Se sexuálním zneužitím jsou na fyzické úrovni spojeny problémy s ženskými orgány, se žaludkem a trávením, mohou se rozvinout poruchy krvetvorby, dochází k výraznému zkrácení šlach.

Nastíněnému obrazu nejčastěji odpovídají léky Natrium muriaticum, Natrium sulphuricum, Staphysagria, Thea.

Velice podobný mentální obraz (tedy uzavřenost, nebo naopak bojovnost) můžeme vidět i u případů znásilnění, a nabízejí se tedy i stejné léky.

Sexuální poruchy a vaginismus

U sexuálních poruch je velký problém v tom, že jako homeopaté málokdy dostaneme informace, co vlastně tvoří jádro potíží. Jsou to věci, které si ženy mnohdy nepřiznají ani samy sobě, nebo o tom nejsou schopné mluvit, protože se za to stydí. Vždycky je velká výhoda u pacientek, které se už snažily na svém problému pracovat. V praxi se mi stává, že ženy tento problém přiznají po delší době léčby nebo v situaci, kdy dostanou lék, po kterém se toto téma otevře a dojde k prudké reakci, kdy nadává manželovi, odchází od něj a má pocit, že všichni muži jsou hnusní.

Problém je v tom, že žena nic neřekne; sama může mít dojem, že se s tím "vyrovnala", nebo si prostě myslí, že tyto potíže s jejím výtokem nebo nádorem na děloze nesouvisejí. Lidé si neuvědomují to propojení, nevnímají, že by duše mohla mít vliv na fyzické tělo, nechápou, že traumatický zážitek v dětství může ovlivnit celý jejich život.

Příčiny poruch v sexuální oblasti mohou být různé - mohou mít kořeny v původní rodině, mohou spočívat v neurovnaných partnerských vztazích, ale mohou vyplývat i z pocitů nedostatečnosti, které vyvolává dnešní doba, kdy je nám často předkládán falešný obrázek ženství - svět reklam a amerických seriálů je velice vzdálený od reality, kdy žena pracuje a pak přichází domů, kde ji čekají děti a další povinnosti. Ten kontrast mezi představou a skutečností chápe jako svůj nedostatek a trápí se tím. Má pocit, že by měla vypadat jinak.

Žena, která má potíže v oblasti sexuality, mívá problém s fyzickým světem nebo s nějakou jeho částí. Sex může ženě připadat moc pudový, zvířecí, nechutný. Může zde být také problém s jídlem (vegetariánství, anorexie). Má pocit určitého oddělení od společnosti: oni a já. Zkoumáme-li problém do hloubky, na počátku nacházíme velkou citovou ránu, nejčastěji odmítnutí, z něhož plyne deprese a pocit nedostatečnosti.

Žena si může být vědoma toho, že něco není v pořádku, a aktivní přístup k řešení problému ji může zahnat do druhé polarity, kdy je častá snaha o přehrávání, zvýšená sexualita, zvýšený zájem o muže.

Žena se sexuální poruchou neustále hledá nepřítele. Jejím hlavním pocitem je přesvědčení, že ona je jiná, že je v něčem horší, nedostatečná, a to i v tom případě, že se nám může jevit jako velice ambiciózní žena, jako kariéristka, která pohrdá druhými a dává všem najevo, že ona je ta "nejlepší". I tato žena, byť by byla sebelepší herečka, v soukromí vnímá silný pocit beznaděje.

U sexuálních poruch bude také velmi zastoupená Pulsatilla, jejíž obraz jsme si ukázali výše: je to ta žena - dítě, nedospělá, která se snaží uniknout z reality.

U vaginismu je hlavním lékem Sepie, silněji tam bude zastoupena také Platina.

Uplatnění zde mohou nalézt i léky Lac humanum a Saccharum, které používá ve své metodě Tinus Smits.

Ženská neplodnost

Problém neplodnosti v západní společnosti v posledních letech prudce narůstá, týká se to jak neplodnosti u žen tak i neplodnosti u mužů. Samozřejmě se to svádí na kdeco, na barevné časopisy, na mobily, na mikrovlnné záření, ale v prvé řadě se musíme ptát, co se děje ve společnosti, jaké je postavení mužů, jaké je postavení žen, jakou společenskou hodnotu představuje rodina a mateřství.

Soustřeďme se nyní na situace, kdy zde není žádný problém na fyzické úrovni, to znamená žádné srůsty apod., a přesto žena nemůže přijít do jiného stavu. Jako obvykle i zde se setkáváme se dvěma polaritami. Tu první představují ženy s velmi otevřenou přátelskou povahou, povídavé, radostné, ale všechno je to jen do určité meze, a za tu mez nikoho nepustí. Jsou věci, o kterých se s námi nebudou bavit, protože tam je ten jejich problém, jejich strach. U této herečky s přehnaně kladným vztahem ke společnosti může dojít k náhlému přechodu do druhé polarity, kdy je žena plačtivá, vystresovaná a má z této společnosti strach: společnost je zdrojem její nejistoty. Vidíme zde výkyvy v chování: žena je veselá, povídavá, najednou to přejde v pláč a vyčítání. Má strach z rozhodování a z vývoje. Zde vidíme, že tento stav má blízko k obrazu Pulsatilly.

Může však docházet i k tomu, že přehrává, a strach se projevuje velmi častým střídáním partnerů. Za tím je pocit vlastní nejistoty, citová rána. Její city jsou neustále zraňovány a ona má strach do této společnosti přivést dítě.

Na fyzické úrovni se u žen trpících sterilitou objevují velké bolesti hlavy zvláště při menstruaci, problémy se srdcem (palpitace), potíže s dělohou a pravým vaječníkem, s kyčlemi a koleny. Mohou se objevit problémy s krvetvorbou, což signalizuje potlačení tvůrčích sil, potlačení kreativity.

Homeopatické řešení případu spočívá samozřejmě v konstituční léčbě. Chtěl bych zde jen upozornit na to, že obrazu ženy, která nemůže otěhotnět, velmi dobře odpovídá obraz léku Manganum metallicum - je zde snaha zapadnout do společnosti, které se bojí, a vědomí, že musí hrát roli dospělé ženy, ale nestačí na to. Klíčový je zde křečovitý smích, který signalizuje potíže s nervovou soustavou. Z gynekologických problémů si můžeme uvést velmi bolestivou menstruaci a křeče v dolní části dělohy. Vzhledem k bolestivosti a pocitu suchosti mívá žena potíže při pohlavním styku.

Žena - pracovnice

Musíme si uvědomit, že mnoho problémů plyne z nešťastně pochopené emancipace: když byly ženy znevažovány, začaly usilovat o pozice mužů, kteří jim ochotně vyklidili pole, takže dneska vidíme ženy jeřábnice a soustružnice, které minulý režim preferoval. Při pohledu do minulosti je to všechno lépe zjevné: porodíme děti, necháme je tam v jeslích, ve školkách, večer si je půjdeme vyzvednout, a hlavně ke strojům – pětiletka volá! Dnes se zdá, že to není tak vyostřené, přesto ale ten základní problém zůstává stejný.

Příchod dítěte na svět představuje pro ženu zásadní změnu. Mnoho žen těžce nese zátěžovou situaci, která je s tím spojená, a dostávají se do obrazu Sepie. Najednou něco hezkého skončilo. Ta žena něco studovala, něco tvořila, a najednou je uvázána u dětí a u plotny, nestíhá, má málo peněz, bývá na všechno sama, je unavená, nevyspaná, výsledky její práce jsou rychle spotřebovány, nemá skutečné zázemí. Psychologové říkají, že tyto ženy trpí nedostatkem strukturovaného času: čas na práci, čas na odpočinek a čas na rozvoj vlastní osobnosti splývá do povinnosti být stále všem k dispozici.

Zastávám názor, že většina žen se dostává do obrazu Sepie právě v tomto čase, kdy skončilo hezké pulsatillovské období: je zde pocit ublížení a určitého vyčerpání bez vyhlídek na něco lepšího. Žena je rozčarovaná z toho, co přišlo. U Sepie se více než u jiných léků směšují dohromady obě polarity: tu první charakterizuje stav radosti (radost, veselost, káva, cigarety, alkohol, sex bez orgasmu, agresivita), tu druhou představuje stav smutku (beznaděj, vyčerpání plynoucí z pocitu, že se zahrabala, že všechno krásné už skončilo). Důležitým rysem je určitá apatie a zanedbání rodiny a lpění na starých křivdách (s tím souvisí také to, že mívá problémy s konečníkem - hemeroidy). Uvádí se, že u Sepie se jedná o následek nervového a tělesného vyčerpání – myslím si, že to je přesně ono.

Je samozřejmě otázka, jestli to trvá rok nebo dvacet let.

Myslím si, že to je stav, kterým si v menší či větší intenzitě projde každá žena - určité rozčarování, které přichází po dětech, navíc je zde do jisté míry společenská neakceptovatelnost těchto pocitů. Žena, která studovala vysokou školu a ví, že je chytřejší než všichni chlapi v celém oddělení a najednou je uvázaná doma, má tam dvě děti, které se pořád perou a počurávají a pořád jim teče z nosu, pořád kolem dokola, trvá to léta a ona vidí, že se jí ta šance ztrácí. Skoro každá žena si projde stavem Sepie, hlavně v té polaritě beznaděje a marnosti.

U Sepie se samozřejmě objevují všechny možné ženské problémy: menstruační potíže, výtoky, sexuální problémy.

Výtoky

S výtoky u žen se v homeopatii setkáváme velmi často a léčíme je obvykle konstitučně. Stav se zlepší, ale zůstává slabý výtok. Není to záležitost konstituční, ale mentální.

Tato žena hraje. Předstírá odměřenost a tvrdost. Je tam smutek a rozpačitost nad rolí ženy, manželky, milenky nebo dcery. Výtoky mohou být původem z dělohy (vztah k rodině) nebo vaginální (projev sexuality).

Lékem, který se při řešení těchto situací může uplatnit, je Chininum sulphuricum. Pro ženu ve stavu Chinina sulphurika je rodina zdrojem neustálého stresu. Můžeme se setkat s plačtivou polaritou, kdy má žena strach, že zanedbává svoji povinnost, že ji z něčeho nařkne kamarádka, sousedka, tchýně, nebo se setkáme s veselou ženou, která své okolí zahrnuje péčí, až to jde na nervy. Na fyzické úrovni si žena stěžuje na migrény (ženy trpí migrénou daleko víc než muži), mívá problémy s periferií v rukou a nohou (křeče, sevření), už zmíněný vaginální výtok, zánět. U této ženy je výrazně potlačená sexualita (naopak muž s tímto bludem mívá sexualitu zvýšenou). Z dalších fyzických symptomů si můžeme uvést bolestivá kolena, boláky tvořící se na kůži, nadýmání, trávení, zatvrdlou páteř, problémy s kyčlemi.

Hormonální přechod

Přechod je fyziologická záležitost; homeopata zajímá, jak probíhá.

Promítá se sem pochopitelně to, jakým způsobem žena žila dosud, jaké vztahy si vybudovala s manželem, s dětmi, s přáteli. Na problematický průběh klimakteria má vliv to, že naše společnost orientovaná na výkon a spotřebu se ve skutečnosti s fenoménem (přicházejícího) stáří nedokáže vyrovnat. Přesně v duchu kultu mládí je ženám vnucována hormonální terapie. Je ale pravda, že poté, co byly zveřejněny údaje z amerických studií o rozsahu a závažnosti vedlejších účinků, není už kampaň v tomto směru tak halasná.

V homeopatii pro nás potíže v přechodu představují vyústění dosavadních potíží, a stejně jako v jiných životních etapách volíme konstituční léčbu. Zvláštní uplatnění zde mohou najít také léky Tarantule, Sanguinaria a Pyrogenium.

Pyrogenium známe především jako akutní lék v situaci, kdy má pacient horečky, infekce, kdy stále není fit. V přechodu může umožnit zmírnění potíží - váže se k výtokům, hlenům. Ženy mají strach, že něco končí. Je zde určitá forma hysterie. U Pyrogenia existují dva typy. První typ připomíná Sulphur a Thuju: vidíme stav omámení a plačtivosti, žena o sebe nedbá, značně nabere na váze. Má mastnou uhrovitou kůži. Druhý typ má blízko k Platině: opět je tu stav omámenosti, ale je zde patrná snaha s tímto stavem bojovat, žena například přepudrovává akné. Oba typy mají problémy s nervovou soustavou, objevují se křeče, které způsobují stav omámení, opojení. Mohou být potíže s kyčelními klouby a páteří. Žena má výrazné vaginální problémy. Může střídat muže. Má problémy s orgasmem. Typ Sulphur/Thuja má větší problémy s dělohou a výtoky, zatímco u typu Platina se projevují větší problémy s konečníkem.

Osteoporóza

Problémy s osteoporózou mívá žena, která trpí pocitem, že stárne. Nechce, abychom na ni hleděli. Připadá si škaredá, tlustá. Je zde stav vyčerpání, únavy a ochablosti. Problém je o to výraznější, je-li nějaký blud z dětství, na který může navázat. Žena může začít přehrávat, snaha o únik ji přivádí na divoké večírky a může vyhledávat výrazně mladší milence. Při léčbě osteoporózy se často setkáváme s léky Calcarea carbonica a Carbo vegetabilis.

 

 

Odkazy

Česká komora klasické homeopatie

logo_CKKH.png

Prodej homeopatické literatury

homeopatickaliteratura.cz

logo_literatura.png

 

Aktuálně probíhající ročníky v Praze i Brně jsou zcela naplněny. 

Děkujeme Vám za zájem a rádi Vás uvítáme na následujících kurzech.

Nové ročníky:

BRNO 2020/2023 - přijímáme přihlášky

PRAHA 2021/2024 - přijímáme přihlášky

Fulltextové vyhledávání